Наукова робота кафедри ТМФ

Основні напрямки наукових досліджень кафедри пов’язані з вивченням теплофізичних і молекулярних основ перетворення традиційних і відновлювальних видів енергії, і їх застосування для розробки нового і модернізації існуючого енергетичного обладнання.


Монографії, опубліковані співробітниками кафедри

Наукові публікації (статті, патенти, тези доповідей та ін.)


Комунальна теплоенергетика

Атомна енергетика Технічна термодинаміка

На базі Інституту проблем машинобудування НАН України співробітники кафедри проводять фундаментальні дослідження, що пов’язані з моделюванням, ідентифікацією та оптимізацією теплових процесів. Зокрема, розробляються нові підходи до вирішення прямих і обернених задач теплопереносу, в тому числі і спряжених. Запропоновано нові методи регуляризації розв’язків обернених задач. Виконуються дослідження в напрямку використання апріорної інформації про шуканих характеристиках при вирішення ОЗТ та її впливу на постановку задачі і отримані рішення.

Фундаментальні дослідження філіалу кафедри в Фізико-технічному інституті низьких температур НАН України спрямовані на вивчення кінетичних та термодинамічних явищ в квантових надплинних рідинах при низьких та наднизьких температурах, зокрема ідентифікацію дисипативних процесів в надплинних бозе- и фермі-бозе-системах на базі рідкого гелію і розчинів його ізотовпів (3Не–4Не).