Навчальні дисципліни за вибором

3 курс

Кафедра теплофізики і молекулярної фізики

Назва дисципліни Кількість кредитів
Гідрогазодинаміка /
Теплогідравліка
2


4 курс

Кафедра теплофізики і молекулярної фізики

Назва дисципліни Кількість кредитів

Гідрогазодинаміка /
Теплогідравліка

2
Теплообмінні апарати /
Мережеві технології в енергетичних системах
3
Тепловий захист енергетичного обладнання /
Енергогенеруючі сірководневі комплекси
4

Кафедра інформаційних технологій в фізико-енергетичних системах

Назва дисципліни Кількість кредитів
Додаткові розділи з об`єктно-оріентованого програмування /
Програмування у фізичному експерименті
2
Лабораторія комп'ютерних технологій у фізиці /
Обчислювальні технології в задачах енергетики
2,5
Мережеві технології в енергет. системах /
Веб дізайн для фізико-технічних застосувань
3,5

Кафедра фізики нетрадиційних енерготехнологій та екології

Назва дисципліни Кількість кредитів
Фізика нафти та газу /
Гідрогазодинаміка нетрадиційних джерел енергії
2
Воднева енергетика /
Спецлабораторія на філії кафедри
2
Гідрогазодинаміка /
Спецлабораторія з матеріалознавства
2

5 курс

Кафедра теплофізики і молекулярної фізики

Назва дисципліни Кількість кредитів
Чинники успішного працевлаштування /
IT в альтернативній енергетиці
3
Теплофізичні основи сонячної енергетики /
Геліотермальні технології забезпечення мікроклімату
5
Теоретичні основи теплонасосного устаткування /
Фізичні основи вживання низькопотенційних джерел енергії
5
Комп’ютерне моделювання процесів тепломасопереносу /
Комп'ютерні технології в прикладній фізиці
5
Тепломасообмін в двохфазних контурах /
Наукові основи проектування систем забезпечення мікроклімату
5
Низькотемпературні проблеми енергетики /
Кріотехнології в енергетиці та теплофізиці
5
Енергоменеджмент та енергоаудит /
Енергозбереження та енергоменеджмент
5
Теплофізичні основи геотермальної енергетики /
Геотермальні технології в теплохладопостачанні
5
Термопружний стан елементів енергетичного обладнання /
Міцність і надійність в задачах енергетики
5
Обчислювальна гідрогазодинаміка /
Обчислювальна теплофізика
5
Обернені задачі теплообміну /
Некоректні задачі в теплофізиці
5
Теорія пограничного шару /
Теорія турбулентної течії
5

Кафедра інформаційних технологій в фізико-енергетичних системах

Назва дисципліни Кількість кредитів
Чинники успішного працевлаштування / IT в фізиці та енергетиці 3
Спеціальний курс математики /
Додаткові розділи математичної фізики
5
Тензорне обчислення в математичному моделюванні процесів в енергетиці /
Математичне моделювання фізичних полів з гвинтовим типом симетрії
10
Багатовимірні масиви даних /
Великі дані в енергетиці та фізиці
9
Моделювання гідродинамічних процесів /
Моделювання процесів в енергетичних системах
10
Застосування програмної логіки в системах керування /
Застосування складних алгоритмів в задачах енергетики
5
Методи скінченних та граничних елементів /
Методи оптимального проектування
5
Додаткові розділи обробки даних /
Теорія обробки даних
5

Кафедра фізики нетрадиційних енерготехнологій та екології

Назва дисципліни Кількість кредитів
Чинники успішного працевлаштування /
IT в альтернативній енергетиці
3
Сонячна енергетика /
Спецлабораторія з функціональних і конструкційних матеріалів нетрадиційної енергетики
5
Сірководневі технології /
Сучасні нафтогазові технології
5
Вуглець і водень в енергетиці /
Керований термоядерний синтез
4
Новітня нетрадиційна енергетика /
Радіоекологія енергетичних систем
5
Перспективні конструкційні матеріали нетрадиційної енергетики та технології їх створення /
Функціональні матеріали нетрадиційної енергетики
5
Статистична механіка і фізична кінетика /
Енергоефективні технології дегідратації та диспергування геологічних матеріалів
5
Нанофізика в нетрадиційній енергетиці /
Перспективні конструкційні матеріали нетрадиційної енергетики та технології їх створення
5
Структурно-фазові стани пристроїв нетрадиційної енергетики /
Системний аналіз і моделювання процесів у техносфері
5
Зміна властивостей матеріалів під опроміненням /
Основи наукових досліджень
5
Ресурсозберігаючі та екологічно чисті технології /
Спецлабораторія з ресурсозберігаючих та екологічно чистих технологій
5
Радіоекологія енергетичних систем /
Спецлабораторія з альтернативної енергетики
5

6 курс

Кафедра теплофізики і молекулярної фізики

Назва дисципліни Кількість кредитів
Обернені задачі теплообміну /
Некоректні задачі в теплофізиці
5
Обчислювальна гідрогазодинаміка /
Обчислювальна теплофізика
5
Термопружний стан елементів енергетичного обладнання /
Моделювання, ідентифікація та оптимізація теплофізичних процесів в енергетичних
5
Чинники успішного працевлаштування /
ІТ в альтернативній єнергетиці
3

Кафедра інформаційних технологій в фізико-енергетичних системах

Назва дисципліни Кількість кредитів
Основи автоматизованої діагностики /
Автоматизована діагностика та керування складними системами
4
Паралельні обчислення /
Додаткові розділи С++, С#, Java
8

Кафедра фізики нетрадиційних енерготехнологій та екології

Назва дисципліни Кількість кредитів
Зміна властивостей матеріалів під опроміненням /
Керований термоядерний синтез
4
Структурно-фазові стани пристроїв нетрадиційної енергетики /
Спінтроніка в альтернативній енергетиці
4
Чинники успішного працевлаштування /
ІТ в альтернативній єнергетиці
3