RSS FeedНовини

  • Поделиться в VK
  • Поделиться в Facebook
  • Поделиться в Google+
  • Поделиться в Twitter
  • Количество просмотров 480

17 листопада 2017 року

Кафедрі охорони праці та безпеки життєдіяльності – 5 років!

Кафедрі охорони праці та безпеки життєдіяльності – 5 років!

У середу 5 жовтня 2017 року кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності фізико-енергетичного факультету відзначила п’яту річницю від дня свого створення.

Кафедра була створена за наказом ректора №4201-1/180 від 05.11.2012 року з метою посилення фахової підготовки спеціалістів з охорони праці, оптимального використання потенціалу фізико-енергетичного факультету, а також відповідно до рішення Вченої ради Університету від 31.08.2012 р., протокол №9.

За час свого існування кафедра пройшла акредитацію за напрямом «Цивільна безпека» (рішення Акредитаційної комісії від 30 червня 2015 року, протокол № 117), здійснила підготовку та випуск 34-х студентів-бакалаврів.

Професорсько-викладацький склад кафедри, в тому числі у співавторстві із фахівцями інших навчальних закладів, підготував до друку наступні навчальні та наукові видання:

Навчальні посібники:

·Адаменко М.І., Віхтинська Т.Г., Гірка І.О., Нємченко К.Е. Словник термінів та визначень з навчальних дисциплін «Безпека життєдіяльності», «Цивільний захист», «Охорона праці» та дисциплін екологічної спрямованості, що застосовуються в законодавчих та нормативно-правових актах. За загальною редакцією І.О.Гірки. Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2012. – 192 с.

·Стрілець В.М., Адаменко М.І. Ергономіка робочих місць: курс лекцій. Х.: НУЦЗУ, 2013. – 168 с.

·Адаменко М.І., Бєйлін М.В. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій. Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2014. – 188 с

·Адаменко И.Н., Адаменко Н.И.Методы классической механики. Учебное пособие для студентов, аспирантов, преподавателей высших учебных заведений и специалистов инженерно-технического профиля. Х.: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2014. – 136 с.

·Квітковський Ю.В., Кучук Н.Г. Альбом дефектів та недоліків будівництва та експлуатації систем теплопостачання і гарячого водопостачання будівель та споруд. Довідковий посібник до вивчення дисципліни «Безпека експлуатації інженерних систем і комунікацій». Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2014. – 36 с.

·Адаменко М.І., Березуцький В.В. Небезпечні виробничі ризики та надійність. Навчальний посібник. Х.: ФОП Панов А.М., 2016. - 385 с.

·Васильченко О.В., Квітковський Ю.В., Миргород О.В., Стельмах О.А. Будівельні конструкції та їх поведінка в умовах надзвичайних ситуацій. Х.; ХНАДУ, 2015. – 488 с. (з грифом Міністерства освіти і науки України)

·Адаменко М.І., Дармофал Е.А., Костіков А.О., Подрігало Л.В. Безпека життєдіяльності. Х.: ФОП Панов А.М., 2015. – 303 с.

·Адаменко М.І., Третьяков О.В., Дармофал Е.А. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів. Х.: ФОП Панов А.М., 2016. – 360 с.

Методичні вказівки:

·Адаменко М.І., Доронін Є.В., Квітковський Ю.В. Забезпечення евакуації людей з будівель у випадку надзвичайної ситуації. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Цивільний захист» (для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей). Х.: ХНУ імені В. Н.Каразіна, 2013. - 70 с.

·Адаменко М.І., Доронін Є.В., Квітковський Ю.В. Оцінка обстановки в надзвичайних ситуаціях: Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Цивільний захист» для студентів заочної форми навчання усіх спеціальностей. Х.: ХНУ імені В. Н.Каразіна, 2013. – 31 с.

·Адаменко М.І., Гололобова О.О., Максименко Н.В., Тітенко Г.В. Методичні рекомендації для проведення виробничої та науково-виробничої практики студентів спеціальності 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», спеціальності 7. 040106 та 8. 040106 «Екологія та охорона навколишнього середовища». Х.: ХНУ імені В. Н.Каразіна, 2013. – 52 с.

·Адаменко М.І., Доронін Є.В., Квітковський Ю.В., Кучук Н.Г. Виконання дипломної роботи. Методичні вказівки для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці», освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2014. – 40 с.

Монографії:

·Адаменко М.І., Палант О.Ю. Економіко-технічна надійність експлуатації міського електричного транспорту. Харків: Золоті сторінки, 2014. – 144 с.

·М.І.Адаменко, Д. В. Зеркалов, М. Д. Кацман та ін. Наукові основи техногенно-екологічної безпеки. Електрон. дані. – К. : Основа, 2014. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – Систем. вимоги: Pentium; 512 Mb RAM; Windows 98/2000/XP; Acrobat Reader 7.0. – Назва з тит. екрана.

·Адаменко М.І., Палант О.Ю. Основи техніко-економічної модернізації підприємств міськелектротранспорту. Харків: Золоті сторінки, 2015. – 128 с.

Було отримано патент України №107696 МПК G01R29/08 24.04.2016 Спосіб визначення електромагнітного навантаження на середовище (авторський колектив: Адаменко М.І., Дармофал Е.А., Коваленко В.В., Левченко Л.О.).

Викладацький склад кафедри регулярно публікує статті у фахових виданнях а також у виданнях з імпакт-фактором, приймає участь у науково-практичних конференціях, в тому числі і міжнародних, зокрема у наступних:

·Міжвузівська науково-практична конференція «Можливості використання методів механіки для розв'язання питань безпеки в умовах надзвичайних ситуацій»;

·Всеукраїнська науково-практична конференція «Прикладні аспекти техногенно-екологічної безпеки»;

·Міжнародна науково-практична конференція «маркетинг і логістика в системі менеджменту пасажирських перевезень на залізничному транспорті»;

·Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління»;

·Науково-практична конференція «Актуальні питання організації та управління діяльністю підприємств у сучасних умовах господарювання»;

·Всеукраїнський науковий семінар «Методи підвищення ресурсу міських інженерних інфраструктур»;

·Всеукраїнська науково-практична конференція «Наукове забезпечення діяльності оперативно-рятувальних підрозділів (теорія та практика)»;

·Всеукраїнська науково-практична конференція «Забезпечення пожежної та техногенної безпеки»;

·Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми інформатизації».

Студенти, які навчаються за напрямом підготовки «Охорона праці», постійно показують високі результати у студентській науковій роботі, зокрема:

·у 2014/2015 навчальному році студентка Василькова Кристина Юріївна отримала І місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Ергономіка» та ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Охорона праці».

·у 2015/2016 навчальному році студентка Жадько Ірина Василівна отримала ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Охорона праці».

·у 2016/2017 навчальному році студенти Гайова Дар’я Павлівна, Мельничук Катерина Михайлівна та Салобуто Анастасія Сергіївна отримали сертифікати участі у Всеукраїнській студентській олімпіаді з цивільного захисту, зокрема студентка Мельничук Катерина Михайлівна посіла І місце.

В урочистому засіданні з приводу 5-річчя кафедри ОПтаБЖД приймали участь заступник декана з навчально-методичної роботи О.Ю.Лісіна, помічник заступника декана з виховної роботи Г.В.Бабенко, голова профбюро факультету І.М.Мацевита, методист факультету С.Є.Бажан, а також гості із споріднених організацій та навчальних закладів: Халімурадов Б.Д., к.мед. наук доцент, доцент кафедри безпеки життєдіяльності Національного авіаційного університету (м. Київ), Головенко М.М., директор Центру охорони праці «Новатор сервіс» (м. Харків). Крім того, на засіданні були присутні студенти групи НО-41.

В ході урочистого засідання заступником декана по навчально-методичній роботі О.Ю.Лісіною та головою профбюро І.М.Мацевитою було висловлено привітання колективу кафедри від імені факультету та профбюро Університету. Колектив кафедри було нагороджено подякою декана фізико-енергетичного факультету.