Студенту

Спеціалізації для студентів з 3 або 5 року навчання.

Спеціалізація «Фізика нетрадиційних енерготехнологій та екології»

Дослідження та вивчення фізичних основ енергоперетворення, розробку та розвиток комплексів як традиційної, так і альтернативної енергетики: сонячної, водневої, вітрової, геотермальної, а також екологічно чистого транспорту.

Спеціалізація «Теплофізика та молекулярна фізика»

Вивчення та дослідження теплофізичних та молекулярних основ перетворення традиційних і поновлюваних видів енергії, і на їхній основі розробкою нового й модернізацією існуючого енергетичного обладнання.

Спеціалізація «Інформаційні технології обробки даних в фізиці»

Навчання в галузі розробки керуючих систем в енергетичних комплексах, математичного та комп’ютерного моделювання процесів енергоперетворення і роботи енергетичних систем, обробка даних в енергетиці, фізики та медицині. Кафедра пропонує унікальне збалансоване викладання математичних, фізичних дисциплін та дисциплін з програмування.

Спеціалізація «Комп’ютерна фізика»

Комп’ютерна освіта на факультеті за спеціалізацією «Комп'ютерна фізика» являє собою повний курс програмування для фізиків, враховує вимоги науково-дослідних груп і фірм-розробників програмного забезпечення. Структура спеціалізації «Комп'ютерна фізика» є такою:

  1. Загальні фізичні курси, практичні і лабораторні курси. Основи електроніки, програмувальна електроніка.
  2. Вища математика, методи математичної фізики.
  3. Обчислювальні методи і математичне моделювання.
  4. Повний курс теоретичної фізики.
  5. Програмування (загальні дисципліни): графіка; офісні технології; мови високого рівня C,C++, Fortran; середовища розробки; Internet технології; прикладні пакети.
  6. Програмування у фізиці (спеціальні дисципліни): паралельні обчислення та їхні застосування у фізиці; кластери і грід-технології; об'єктно-орієнтоване програмування у фізиці; методи обчислювального експерименту; застосування фізичних методів в економічних і соціологічних задачах; комп'ютерне керування фізичними експериментами і технологічними процесами в енергетиці; інформаційні технології в енергетичних системах і в системах екологічної безпеки.

Спеціалізація «Інформаційні технології в енергетичних системах»

Зміст спеціалізації: математичне та комп’ютерне моделювання процесів перетворення енергії і роботи енергетичних систем.

Інтелектуальним ядром інформаційних технологій в період формування інформаційного суспільства є математичне моделювання, яке можна розглядати як один з методів пізнання реального світу. Під математичним моделюванням розуміють адекватну заміну досліджуваного фізичного явища чи процесу відповідною математичною моделлю та її подальше вивчення методами обчислювальної математики із застосуванням засобів сучасної обчислювальної техніки. На теперішній час математичне моделювання та обчислювальний експеримент стали складовими частинами загальних підходів, характерних для сучасних інформаційних технологій. Практична реалізація можливостей математичного моделювання та обчислювального експерименту суттєво підвищує ефективність наукових досліджень та інженерних розробок, дозволяє скоротити витрати часу та коштів на використання передових досягнень фізики, хімії, механіки та інших фундаментальних наук.