Стипендія

Вчена рада навчально-наукового інституту комп'ютерної фізики та енергетики визначила ваговий коефіцієнт видів навчальної діяльності (навчальних дисциплін, практик, курсових робіт тощо), результати навчання за якими при підсумковому семестровому контролі оцінювалися за стобальною шкалою та оцінками „незадовільно”, „задовільно”, „добре” або „відмінно”, що складає 0.75.

Правила призначення стипендії студентам Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.